Reklamačné podmienky

Podľa ust. zákona č.89 / 2012 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

ČLÁNOK I
PREVENCIA

 • Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr .: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

ČLÁNOK II
ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vadu, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 • Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodného konštrukčného riešenia.
 • Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu.
 • Ak uplatní zákazník právo z vady predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (pokiaľ sa predávajúci nedohodne písomne so zákazníkom na dlhšej dobe). O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne vedúci predajne alebo iný kompetentný pracovník predávajúceho.
 • Tovar k reklamácii je nutné predložiť kompletný, ďalej vyčistený, suchý a hygienicky nezávadné. Pokiaľ bude k reklamácii tovar predložený v hygienicky neprijateľnom stave (špinavý, mokrý, plesnivý, atď.), vyhradzuje si predávajúci právo neprevziať tovar na reklamáciu.

ČLÁNOK III
MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 • Zákazník môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni či v sídle predávajúceho. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne alebo poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník účtenkou alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne s uplatnením reklamácie je nutné odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar. Bez odovzdania reklamovaného tovaru predávajúcemu nemožno reklamačné konanie začať.
 • Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, čo je predmetom reklamácie a aký spôsobe riešenia reklamácie zákazník požaduje, kedy a akým spôsobom bola reklamácia vybavená, vrátane zdôvodnenia pri zamietnutí reklamácie.

ČLÁNOK IV
TERMÍNY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 • Právo z vady (reklamácia) sa musí uplatniť v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada objavila. Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru alebo znemožniť objektívne posúdenie skutočných príčin súčasného stavu tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
 • Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Záručná doba je všeobecná administratívna lehota, ktorá nemá žiadnu priamu súvislosť s obvyklou životnosťou konkrétneho výrobku.

ČLÁNOK V
ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,
  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
  • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, o vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 3. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa vyskytnú v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

ČLÁNOK VI
CHYBNÉ PLNENIE NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM ZMLUVY

 • V prípade, že chybou predanej veci došlo k nepodstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, môže kupujúci požadovať odstránenie vady alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. Ak nie je to povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 • Predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu, kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba ale nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.
 • Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas (najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú strany na lehote dlhšej) alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu však kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

ČLÁNOK VII
VADNÉ PLNENIE PODSTATNÝM PORUŠENÍM ZMLUVY

 • Podstatným porušením zmluvy sa rozumie také porušenie povinnosti, tj. Predaj veci s tak závažnou chybou, o ktorom predávajúci už pri uzatvorení kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť, že kupujúci by kúpnu zmluvu neuzavrel, ak by takéto porušenie (chybu) predvídal.
 • V prípade, že chybou predanej veci došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, môže kupujúci požadovať odstránenie vady dodaním nové veci alebo dodanie chýbajúceho, opravu, zľavu, odstúpenie.
 • Spolu s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu po tom musí kupujúci oznámiť, aké právo si zvolil, voľbu nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť. Ak predávajúci vady v primeranej lehote neodstráni alebo vyhlási, že je neodstráni, potom môže kupujúci požadovať zľavu alebo odstúpenie.
 • Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

ČLÁNOK VIII
NÁROKY KUPUJÚCEHO PRI OPAKOVANOM VÝSKYTE VADY A VÄČŠÍM POČTU CHÝB

 • V prípade odstrániteľné vady, pre ktorú kupujúci nemôže vec riadne užívať ako vec bez vád z dôvodu ich opakujúceho sa alebo v prípade väčšieho počtu vád, má kupujúci podľa svojho výberu možnosť požadovať dodanie nové veci (alebo len výmenu vadnej súčasti veci) alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • Opakovaná vada znamená výskyt rovnakej vady na veci už tretíkrát, a za výskyt väčšieho počtu vád sa považujú štyri rôzne.
Pre prípad, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: http://www.coi.cz/

Portál pre ADR: https://adr.coi.cz/

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .