GDPR

Správcom osobných údajov je obchodná korporácie neobuto s.r.o. so sídlom Veľké Pavlovice, U Zastávky 1142/8, PSČ: 691 06, IČ: 05137781, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne v odd. a vl. C 93766 (ďalej len správca).

Kontaktnými údajmi správcu sú: tel: +420 725 111 228, e-mail: chodim@neobuto.cz

Správca spracováva osobné údaje poskytnuté záujemcom a to menovite emailová adresa. Správca spracováva osobné údaje záujemcov za účelom zasielania informačného spravodajcu (newsletter).

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je udelenie súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie GDPR.

Správca uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Práva záujemcov (dotknutej osoby) stanovená v článku. 15 až čl. 22 Nariadenie (právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo namietať) je možné uplatniť v sídle Správca.

Odoslaním emailovej adresy záujemcov potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.